Home | Product & Service | About Us | Customers
   
ບໍລິິສັດ Triple IT Service ຈະເນັ້ນໜັກໃນການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ການພັດທະນາ Computer Software ດ້ວຍນຳໃຊ້ແນວທາງນຳໃຊ້ Open Source ໃນລັກສະນະ ຂອງ Program Online ຫຼື ການພັດທະນາໂດຍພື້ນຖານຂໍ້ມູນລະບົບເຄື່ອຄ່າຍພ້ອມຮັບເບີ່ງແຍງ ລະບົບ ແລະ ປັບປຸງ Software ໃຫ້ພ້ອມໃນການໃຊ້ງານທັນຍຸກທັນສະໄໝ

- ລະບົບບໍລິຫານສະຖານທີ່ສືກສາ (Smart School)
- ລະບົບ Payment Gateway
- ລະບົບ KQI  (Key Quality Indicators)
- E-Office
- HR (Human Resource)
- Back Office
- Software Development


 
more details >>


   
© 2011 Triple IT Service Company Limited