Home | Product & Service | About Us | Customers
   
ລະບົບບໍລິຫານສະຖານທີ່ສືກສາ (Smart School)
ເປັນລະບົບທີ່ພັດທະນາຂື້ນເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືສຳຫຼັບສະຖານທີ່ສືກສາ ເພື່ອການບໍລິຫານຈັດການຂໍ້ມູນຂອງນັກຮຽນ
ນັກສືກສາ ໂດຍເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ການຮັບສະໝັກເຂົ້າສອບເສັງ ການຈັດຫ້ອງຮຽນການຕັດຄະແນນ ການສຳເລັດການສືກສາ
ການຮັບປະລິນຍາ ການຂຽນຄຳຮ້ອງໄປຈົນເຖີ່ງການອອກເອກະສານທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆ ຜ່ານທາງລະບົບ
Online ໂດຍທາງບໍລິສັດໄດ້ພັດທະນາທັງລະດັບມັດທະຍົມ ແລະ ອຸດົມສືກສາ
ລະບົບ Payment Gateway
ເປັນລະບົບການໃຫ້ບໍລິການຮັບຈ່າຍເງີນໃຫ້ກັບລູກຄ້າຂອງໜ່ວຍງານຕ່າງໆ ໂດຍໂຕລະບົບຈະມີການເຊື່ອມຕໍ່ໄປຫາລະບົບຂອງທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າ
ລະບົບ KQI (Key Quality Indicators)
ເປັນລະບົບທີ່ພັດທະນາຂື້ນມາເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືສຳລັບໜ່ວຍງານຕ່າງໆເພື່ອເປັນໂຕບົ່ງຊີ້ຄຸນນະພາບ ສາມາດປັບ ໃຫ້ເໝາະສົມເຂົ້າກັບແຕ່ລະໜ່ວຍງານ ໂດຍຖານຂໍ້ມູນທີ່ຈະນຳມາໃຊ້ສາມາດຮອງຮັບການເຊື່ອມກັບຖານຂໍ້ມູນຫຼັກ ຫຼື ຖານຂໍ້ມູນຂອງອື່ນໆ ຂອງໜ່ວຍງານໄດ້ອີກ ທັງສາມາດກຳນົດເງື່ອນໄຂການປະມວນຜົນໄດ້ເອງຕະຫຼອດຮອດສາມາດນຳຂໍ້ມູນເຂົ້າໄດ້ຫຼາກຫຼາຍຊ່ອງທາງ
E-Office
ເປັນລະບົບບໍລິຫານສຳນັກງາານໂດຍພຸ້ງເປົ້າຫຼຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ເຈ້ຍ ປະກອບດ້ວຍລະບົບງານການປະຊຸມ ລະບົບຈອງຫ້ອງປະຊຸມ ລະບົບຈອງລົດ ລະບົບຄຳສັ່ງອີເລັກໂຕຣນິກ ລະບົບຮັບສົ່ງຈົດໝາຍພາຍໃນ
HR (Human Resource)
ເປັນລະບົບບັນທືກ ແລະ ຈັດເກັບຂໍ້ມູນຂອງບຸກຄະລາກອນປະກອບດ້ວຍ ລະບົບຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ລະບົບປະຫວັດສ່ວນບຸກຄົນ ຄວາມຮູ້ພິເສດ ປະຫວັດການເຮັດວຽກ ລະບົບການຂາດວຽກ ລະບົບເງີນເດືອນ
Back Office
ເປັນລະບົບບໍລິຫານຈັດການສຳນັກງານເພື່ອໃຫ້ການເຮັດວຽກໃນທຸກສ່ວນງານສອດຄ່ອງ ແລະ ເປັນໄປໃນທິດທາງດຽວກັນ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຊ້ຳຊ້ອນຂອງຂໍ້ມູນ ຫຼຸດຜ່ອນພາລະຫນ້າທີ່ປະຈຳຂອງພະນັກງານ ອີກທັງອອກແບບມາເພື່ອເປັນເຄື່ອງມື ສຳລັບ ສະໜັບສະໜູນການວາງແຜນ ແລະ ຕັດສິນໃຈຂອງຜູ່ບໍລິຫານ ຊື່ງປະກອບດ້ວຍລະບົບວຽກງົບປະມານ ຈັດຊື້ ຈັດຈ້າງ ບັນຊີ ການເງີນ ບໍລິຫານງານບຸກຄົນ ລະບົບຕິດຕາມໂຄງການ ສາມາດຮອງຮັບລະບົບງານຂອງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ
Software Development
ລະບົບພັດທະນາ Software ຕາມTOR ຫຼື ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ
   
IT Consultant
ບໍລິການໃຫ້ຄຳປືກສາ ວາງແຜນ ອອກແບບ ການພັດທະນາລະບົບ ລວມເຖີງການປັບປຸງ ແລະ ເບີ່ງແຍງລະບົບ ICT
   


   
© 2011 Triple IT Service Company Limited