Home | Product & Service | About Us | Customers
   
ระบบบริหารสถานศึกษา (Smart School)
เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับสถานศึกษาในการบริหารจัดการข้อมูลของนักเรียน
นักศึกษาโดยเริ่มตั้งแต่ระบบการรับสมัครสอบ ระบบจัดการเรียนการสอบ ระบบการคำนวณคะแนนและ
การตัดเกรด ระบบทะเบียนผู้จบการศึกษา ระบบขึ้นทะเบียนผู้รับปริญญา ระบบการเขียนคำร้อง
ไปจนถึงการออกเอกสารใบสำคัญต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ โดยทางบริษัทฯ ได้พัฒนาระบบดังกล่าว
ทั้งในระดับมัธยมและระดับอุดมศึกษา
ระบบ Payment Gateway
เป็นระบบการให้บริการรับชำระเงิน และการออกใบสำคัญรับเงินให้กับลูกค้าของหน่วยงานต่างๆ โดยระบบ
ดังกล่าวได้มีการพัฒนาเชื่อมโยงกับระบบธนาคารและของลูกค้า
ระบบ KQI  (Key Quality Indicators)
เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นตัวชี้วัดคุณภาพ โดยระบบ
ดังกล่าวสามารถพัฒนาให้เหมาะสมกับแต่ละหน่วยงาน โดยฐานข้อมูลที่จะนำมาใช้สามารถรองรับการ
เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลหลัก หรือฐานข้อมูลอื่นๆ ของหน่วยงานได้ อีกทั้งผู้ใช้สามารถกำหนดเงื่อนไข
ในการประมวลผลได้เอง ตลอดจนสามารถเพิ่มช่องในการนำเข้าข้อมูลได้หลากหลายช่องทาง
E-Office
เป็นระบบบริหารสำนักงาน โดยมุ่งเน้นการประหยัดพลังงาน ลดการใช้ถ่ายเอกสาร ลดการพิมพ์ และลด
การใช้กระดาษ ประกอบด้วย ระบบบริหารการประชุม ระบบการจองห้องประชุม ระบบการจองรถ
ระบบคำสั่งอิเล็กทรอนิกส์ ระบบรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
HR (Human Resource)
เป็นระบบบันทึกและจัดเก็บข้อมูลบุคลากร ประกอบด้วย ระบบข้อมูลพนักงาน ระบบประวัติข้อมูลส่วนบุคคล
ความรู้ความสามารถพิเศษ ประวัติการทำงาน ข้อมูลการเข้าร่วมอบรมสัมมนา ระบบการลางาน
ระบบเงินเดือนและสวัสดิการ
Back Office
เป็นระบบบริหารจัดการสำนักงานเพื่อให้การดำเนินงานทุกส่วนงานมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ลดการทำงานซ้ำซ้อน ลดภาระงานที่ทำประจำของพนักงาน โดยระบบดังกล่าวออกแบบมาเพื่อเป็น
เครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการวางแผนและตัดสินใจ ได้แก่ ระบบงานงบประมาณ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ระบบบัญชีการเงิน ระบบบริหารงานบุคคล ระบบสั่งการและติดตามงาน ซึ่งสามารถรองรับทั้งระบบงาน
ในภาครัฐและภาคเอกชน
Software Development
เป็นการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ ตามข้อกำหนด (TOR) ของหน่วยงาน ซึ่งลูกค้าเป็นผู้กำหนดความต้องการ
ICT Consultant
บริการให้คำปรึกษา วางแผน ออกแบบ พัฒนาระบบ รวมถึงการปรับปรุงและดูแลรักษาระบบ ICT
   


   
© 2011 Triple IT Service Company Limited